Algemene voorwaarden Beautysalon Pokara

1. Algemeen

De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Beautysalon Pokara en een cliënt waarop Beautysalon Pokara deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Gegevens Beautysalon Pokara

Ingeschreven in het Handelsregister van Kamer van Koophandel onder: Beautysalon Pokara

Vestigingsadres:
Kanaalpark 16
4553 EC Philippine
E-mailadres: beautysalonpokara@outlook.com
KVK-nummer: 74303708
Btw-identificatienummer: NL002405697B73

3. Inspanningen schoonheidssalon

 1. Beautysalon Pokara zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de medewerker worden verteld.
 3. De medewerkers van Beautysalon Pokara zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. Beautysalon Pokara zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

4. Afspraken

 1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Beautysalon Pokara melden.
 2. Annuleren van afspraken kan telefonisch of per Whatsapp.
 3. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Beautysalon Pokara het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.
 4. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de medewerker de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
 5. Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de medewerker de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
 6. Beautysalon Pokara moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
 7. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel 3.1 tot en met 3.6 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

5. Persoonsgegevens & privacy

 1. De cliënt voorziet de medewerker vóór de/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de medewerker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
 2. De medewerker neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze in een klantendossier.
 3. De schoonheidssalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 4. Beautysalon Pokara zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Betaling

 1. Beautysalon Pokara vermeld alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar op haar website en vermeldt de standaard prijzen van de producten in de salon mondeling aan de cliënt.
 2. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
 3. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
 4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of overschrijving te voldoen.
 5. Alle op deze site getoonde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigen en of fouten.

7. Aansprakelijkheid

 1. Beautysalon Pokara is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de medewerker van Beautysalon Pokara is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
 2. Beautysalon Pokara is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

8. Klachten

 1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking zowel mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Beautysalon Pokara .
 2. Beautysalon Pokara moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.
 3. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Beautysalon Pokara de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
 4. Indien een klacht over de producten gegrond is zal Beautysalon Pokara het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden.
 5. Indien Beautysalon Pokara en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

9. Garantie

 1. Beautysalon Pokara geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de behandeling en producten.
 2. Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.
 3. Deze garantie vervalt indien:
 • De cliënt op de hoogte is gebracht door de medewerker over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten;
 • De cliënt andere producten dan door de medewerker geadviseerde producten heeft gebruikt;
 • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;
 • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;
 • De cliënt de producten niet volgens het advies van de medewerker heeft gebruikt;
 • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

10. Geheimhouding

 1. De medewerker is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.
 2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 3. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak van de medewerker verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

11. Specialisatie

 1. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en de polisvoorwaarden worden een aantal behandelingen door hen geheel of gedeeltelijk vergoed.
 2. De cliënt betaalt het gehele honorarium van de behandeling aan de medewerker van Beautysalon Pokara.
 3. De medewerker van Beautysalon Pokara zorgt, mits vooraf geïnformeerd, voor een factuur met daarop de juiste informatie voor de zorgverzekeraar.
 4. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het indienen van de declaratie bij de zorgverzekeraar.
 5. De cliënt dient zelf rekening te houden met het eigen risico bedrag van hun zorgverzekeraar.
 6. Beautysalon Pokara is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het verder afhandelen van de declaratie aan de zorgverzekeraar.Beautysalon Pokara betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van informatie, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan.

12. Beschadiging en/of diefstal

 1. Beautysalon Pokara heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
 2. Beautysalon Pokara meldt diefstal altijd bij de politie.

13. Behoorlijk gedrag

 1. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
 2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de medewerker van Beautysalon Pokara het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
 3. Bij Beautysalon Pokara wordt gewerkt volgens de hygiëneregels van de HAM code van schoonheidsspecialisten.
 4. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëneregels van de HAM code van schoonheidsspecialisten.

14. Recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Beautysalon Pokara en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Beautysalon Pokara en op navraag, mondeling dan wel schriftelijk, in de salon beschikbaar.
 3. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 4. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Meer informatie over verzending, afhalen en retourneren van producten bij Beautysalon Pokara vind je hier.